תנאי שימוש אתר האפנדי

כללי

הוראות אלו מסדירות את הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של מלון האפנדי שבעיר עכו ("המלון"), המופעל על ידי חברת אורי בורי בע"מ, ח.פ 512974635 מרחוב לואי התשיעי, עכו העתיקה, טלפון: 074-7299799 ("החברה") על ידי לקוחות החברה ועל ידי הגולשים באתר ("הלקוח" או "הגולש באתר").

הגלישה והשימוש באתר כמוהם כהסכמה לתנאי שימוש אלה, תוך ויתור על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם תנאי השימוש, והכל בכפוף להוראות כל דין.

השימוש באתר הוא אך ורק למטרות ביצוע הזמנות של השירותים המוצעים בו, או למטרת קבלת מידע על שירותים אלה. אין לעשות באתר כל שימוש אחר.

החברה רשאית בכל עת לחסום את השימוש באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אחד מן המקרים הבאים:

  • אם לדעת החברה הלקוח ו/או הגולש באתר מסר במתכוון פרטים שגויים;
  • בנסיבות בהן הלקוח ו/או הגולש באתר עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי השימוש ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית ו/או באופן המעורר חשד סביר;
  • אם לדעת החברה הלקוח ו/או הגולש באתר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם;
  • אם לדעת החברה הלקוח ו/או הגולש באתר עשה שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם הלקוח ו/או הגולש באתר הפר איזה מתנאי השימוש באתר;
  • אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח ו/או הגולש באתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

כל שימוש באתר בניגוד להוראות החברה ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את החברה, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתנאי שימוש אלה כלפי הלקוח ו/או הגולש באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה על פי כל דין.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה ו/או את תכני האתר מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, בכפוף להוראות כל דין.

מובהר כי אלא אם נאמר אחרת, תכני האתר (לרבות סימני מסחרי, לוגואים, וכל תוכן אחר) הם קניין רוחני בבעלותה של החברה, על כל המשתמע מכך, ואין לעשות בהם שימוש ללא אישורה המפורש מראש ובכתב.

תנאי שימוש וביצוע הזמנות באתר

ביצוע ההזמנות הוא לבני 18 ומעלה בלבד.

לא ניתן לבצע יותר משתי הזמנות על שם אותו אדם בזו אחר זו.

החברה אינה מתחייבת למינימום כלשהו של חדרים או מועדים פנויים וזמינים. ביצוע כל הזמנה באתר הוא על בסיס מקום פנוי בלבד. החברה שומרת על זכותה לשנות את המחירים ואת תנאי השירותים השונים מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בעת ביצוע הזמנות באתר, תתבקש למסור פרטי כרטיס אשראי. כרטיס האשראי יימסר לצרכי ביטחון בלבד והתשלום בפועל יבוצע במלון עצמו בלבד. עם סיום ביצוע ההזמנה, תקבל הודעה המאשרת את פרטי ביצוע ההזמנה. בעת ההגעה למלון בתאריך המוזמן, תתבקש למסור את פרטי ההזמנה.

אנא הקפד לבדוק כי אישור ההזמנה שהתקבל אצלך תואם את הזמנתך.

בעת ביצוע הזמנות, יש לוודא הזנת פרטים נכונים, לרבות תאריך, מספר חדרים וכיו"ב. החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל טעות כלשהי בהקלדת הנתונים והלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי במקרה של טעות כאמור.

החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל מקרה בו ביצוע ההזמנה נכשל עקב כשל בכרטיס האשראי של הלקוח, בעיה בחיבור האינטרנט של הלקוח, תקלת מחשוב של הלקוח, וכן עקב כל כשל טכני אחר.

על ידי ביצוע הזמנה באתר, הלקוח מאשר לחברה לשלוח לו, בכל אמצעי תקשורת שהוא, הודעות בעלות אופי מסחרי, שיווקי או פרסומי, וכן כל דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב – 1982.

שינוי הזמנות – ניתן יהיה לשנות פרטי הזמנות שבוצעו, בכפוף להוראות כל דין, זאת על ידי יצירת קשר עם שירות הלקוחות של המלון באופן הבא: במיילreservation@efendi-hotel.com  או בטלפון 074-7299799. זו אחריותו המלאה והבלעדית של הלקוח לוודא קבלת אישור בכתב עם פרטי השינוי. שינוי שלא יגובה באישור כתוב של המלון, לא יכובד והלקוח לא יהיה זכאי להעלות כל טענה, דרישה או תביעה לגביו. כל שינוי כפוף לתשלום כל עלות שתדרש מן הלקוח, ככל שתדרש תוספת עלות כזו. ידוע ללקוח כי מחירי השירותים באתר ובמלון עשויים להשתנות מעת לעת, וכי הדבר עשוי להשפיע על מחיר ההזמנה לאחר שינויה.

המחירים באתר הם בשקלים וכוללים מע"מ כדין.

לקוח שלא יגיע למלון במועד שהוזמן על ידו, יחויב במלוא עלות ההזמנה. גביית עלות זו תתבצע באמצעות כרטיס האשראי שנמסר על ידי הלקוח, והלקוח מוותר מראש על כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה.

מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלה, החברה תהיה זכאית שלא לאשר ו/או לבטל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל הזמנה שבוצעה, גם אם נשלחה לגביה הודעה המאשרת את ביצועה, אם התקיים אחד או יותר מן התנאים הבאים, וזאת מבלי לחייב את הלקוח בדמי ביטול כלשהם:

  • במקרה של טעות במחיר ההזמנה. במקרה זה, החברה תהיה ראשית שלא לכבד את ההזמנה, תוך זיכוי הלקוח בסכום העסקה, ו/או ליצור עמו קשר לשם ביצוע הזמנה חוזרת.
  • במקרה של טעות בפרט מפרטי ההזמנה, כפי שפורסמה על ידי החברה.
  • כל מקרה אחר של טעות כלשהי בהזמנה.

כללי התנהלות במלון

הלקוח מתחייב לנהוג במשך כל תקופת שהותו במלון, בהתאם להוראות כל דין, ובאופן שלא יהיה, או עלול להיות, משום הפרעה לשירותים ו/או ללקוחות אחרים ו/או עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית. כן מתחייב הלקוח שלא לבצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם. החברה שומרת על זכותה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין כנגד אורחים שיפירו את ההתחייבות האמורה, כולה או חלקה.

שעות הכניסה למלון (צ'ק אין) הן בימי חול החל מעשה 15:00, בימי שבת החל משעה 17:00. שעת היציאה (צ'ק אאוט) היא עד השעה 11:00.

קטינים מתחת לגיל 18 מתבקשים להיות מלווים על ידי מבוגר.

ביטול הזמנות

ניתן לבטל הזמנה שבוצעה, בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה

את ההזמנה אשר בוצעה באתר, ניתן לבטל באמצעות הודעת ביטול העסקה אשר תישלח לחברה באחת מן הדרכים המפורטות בהמשך. אנא ודא קבלת אסמכתא בכתב על ביטול העסקה.

במקרה של ביטול עסקה במקרה של פגם או אי התאמה, החברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק של מחיר העסקה שכבר שולם, תבטל את החיוב בגין העסקה, תמסור ללקוח העתק של הודעת ביטול החיוב, זאת מבלי לגבות מן הלקוח סכום כלשהו.

ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה

את ההזמנה אשר בוצעה באתר, ניתן לבטל באמצעות הודעת ביטול העסקה אשר תישלח לחברה באחת מן הדרכים המפורטות בהמשך. אנא ודא קבלת אסמכתא בכתב על ביטול העסקה.

את הודעת הביטול ניתן לשלוח בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה או ממועד קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מהם, ובכפוף לכך שביטול ההזמנה לא ייעשה בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד קבלת השירות, והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

במקרה כזה, החברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק של מחיר העסקה שכבר שולם, תבטל את החיוב בגין העסקה, תמסור ללקוח העתק של הודעת ביטול החיוב, מבלי לגבות מן הלקוח סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בגובה של 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מהם. גביית עלות זו תתבצע באמצעות כרטיס האשראי שנמסר על ידי הלקוח, והלקוח מוותר מראש על כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה.

החברה אינה מחויבת לכבד ביטול הזמנה שנעשה שלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והיא שומרת לעצמה את הזכות המלאה לגבות במקרה כזה דמי ביטול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

במקרה שהלקוח הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, תעמוד לו הזכות לביטול עסקה אשר בוצעה באתר תוך 4 חודשים ממועד ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה, לחברה עומדת הזכות לדרוש מן הלקוח להציג בפניה תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין. במקרה כזה, החברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק של מחיר העסקה שכבר שולם, תבטל את החיוב בגין העסקה, תמסור ללקוח העתק של הודעת ביטול החיוב, מבלי לגבות מן הלקוח סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בגובה של 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מהם. גביית עלות זו תתבצע באמצעות כרטיס האשראי שנמסר על ידי הלקוח, והלקוח מוותר מראש על כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה.

אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, ככל שהיו כאלה, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

עם ביטול העסקה, תבוטל ההזמנה ולא ניתן יהיה לממשה.

מסירת הודעת ביטול עסקה

לקוח יוכל למסור הודעת ביטול עסקה באחת מן הדרכים הבאות: בדואר אלקטרוני reservation@efendi-hotel.com, בטלפון שירות הלקוחות 074-7299799, בפקס מספר 074-7299700 או באמצעות הקישור המופיע בעמוד הראשי.

בהודעת הביטול יש לפרט את שם הלקוח, טלפון ליצירת קשר עם הלקוח, וכן פירוט רב ככל האפשר של פרטי העסקה.

אחריות ושיפוי

הלקוח ו/או הגולש באתר מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות ולרבות בגין נזקים עקיפים, תוצאתיים ופגיעה בשם הטוב ובמוניטין, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות הדין על ידי הלקוח ו/או הגולש באתר, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות הדין על ידי רוכש השובר ו/או האוחז בו. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי דין.

כל מחלוקת הנוגעת לגלישה באתר, השימוש בו ו/או ביצוע הזמנות באתר, וכן כל עניין הנוגע להם, תידון בבית המשפט בעיר עכו או בבית המשפט במחוזי חיפה, על פי העניין.

תפריט