תנאי שימוש שובר מתנה האפנדי

 • הוראות אלו מסדירות את הרכישה והשימוש בשוברי מתנה המונפקים על ידי חברת אורי בורי בע"מ, ח.פ 512974635 מרחוב לואי התשיעי, עכו העתיקה, טלפון: 074-7299799 ("החברה"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, בכפוף להוראות כל דין.
 • רכישת שוברי המתנה והשימוש בהם כמוה כהסכמה לתנאי שימוש אלה.
 • החברה תהיה רשאית לעדכן את כמות המינימום או המקסימום של שוברי המתנה הניתנים לרכישה, וכן את הערך הנקוב של השוברים, ללא כל הודעה מוקדמת.

שוברי המתנה והשימוש בהם

 • שובר המתנה ("השובר") יהיה ניתן לשימוש במלון האפנדי שבעכו העתיקה ("המלון").  מובהר כי עצם רכישת השובר אינה מהווה הזמנה של שירותי המלון, אותם יש לבצע בנפרד.
 • תוקף המימוש של השובר יהיה לתקופה של 24 חודשים ממועד הנפקתו. לאחר תקופה זו השובר יאבד מתוקפו ולא ניתן יהיה לעשות בו שימוש כלשהו וזאת מבלי שהחברה תישא באחריות כלשהי בקשר לכך. זוהי אחריותו של הצרכן לוודא את תום תוקפו של השובר ולעשות בו שימוש עוד קודם לכן.
 • לצורך קבלת השובר שנרכש, ניתן יהיה לעשות שימוש בהדפסת השובר, קבלתו כהודעת דואר אלקטרוני, . החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את אמצעי קבלת השובר.
 • על מנת לממש את השובר, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של המלון  בטלפון- 074-7299799.
 • השובר אינו ניתן לפיצול או לחלוקה כלשהי, אלא בהסכמת החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • לא ניתן לעשות שימוש בשובר על מנת לרכוש שובר מתנה אחר, או על מנת לשלם תשר (טיפ) לעובדי המלון.
 • לא ניתן להמיר את השובר למזומן או שווה מזומן.
 • הצרכן לא יחויב בהצגת החשבונית המקורית בבואו לממש את השובר.
 • הצרכן רשאי לקבל את העודף בגין השימוש בשובר במזומן, אם היתרה בזיכוי לא עולה על 5% מסכום השובר או 100 ש"ח, לפי הנמוך מהם.
 • החברה אינה אחראית לכל אובדן או גניבה של השובר, ולא תעניק פיצוי בגין כל מקרה כאמור.
 • שובר פגום או מזויף לא יכובד.

החברה רשאית בכל עת להורות על הפסקת השימוש בשובר, בכל אחד מן המקרים הבאים:

 • אם לדעת החברה רוכש השובר ו/או האוחז בשובר מסר במתכוון פרטים שגויים.
 • בנסיבות בהן רוכש השובר ו/או האוחז בשובר עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי השימוש ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים ו/או ללקוחות אחרים ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית ו/או באופן המעורר חשד סביר;
 • אם לדעת החברה רוכש השובר ו/או האוחז בשובר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם;
 • אם לדעת החברה רוכש השובר ו/או האוחז בשובר עשה שימוש בשובר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם רוכש השובר ו/או האוחז בשובר הפר איזה מתנאי השימוש בשובר;
 • אם כרטיס האשראי שברשות רוכש השובר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של רוכש השובר ו/או אוחז השובר לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. כל שימוש של רוכש השובר ו/או אוחז בשובר, בניגוד להוראות החברה  ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את החברה, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתנאי שימוש אלה כלפי רוכש השובר ו/או האוחז בשובר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה על פי כל דין.

ביטול רכישת שובר

 • ניתן לבטל את העסקה לרכישת השובר, בכפוף והתאם להוראות בנוגע לביטול עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
 • אנא הקפד לבדוק כי השובר שרכשת תואם את הזמנתך.
 • את העסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר, ניתן לבטל באמצעות הודעת ביטול העסקה אשר תישלח לחברה באחת מן הדרכים המפורטות בהמשך. את הודעת הביטול ניתן לשלוח החל מיום ביצוע העסקה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מהם, והכל בכפוף להוראות החוק.
 • במקרה שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לצרכן עומדת זכות לביטול עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר תוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה, לעוסק עומדת הזכות לדרוש מן הצרכן להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר

במקרה של ביטול עסקה במקרה של פגם או אי התאמה, החברה תחזיר לצרכן, תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק של מחיר העסקה שכבר שולם, תבטל את החיוב בגין העסקה, תמסור לצרכן העתק של הודעת ביטול החיוב, זאת מבלי לגבות מן הצרכן סכום כלשהו.

ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר

 • במקרה כזה, החברה תחזיר לצרכן, תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק של מחיר העסקה שכבר שולם, תבטל את החיוב בגין העסקה, תמסור לצרכן העתק של הודעת ביטול החיוב, מבלי לגבות מן הצרכן סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בגובה של 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מהם.
 • אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, ככל שהיו כאלה, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.
 • עם ביטול העסקה, יבוטל השובר ולא ניתן יהיה לממשו.

מסירת הודעת ביטול עסקה

 • צרכן יוכל למסור הודעת ביטול עסקה באחת מן הדרכים הבאות: בדואר אלקטרוני reservation@efendi-hotel.com בטלפון שירות הלקוחות 074-7299799 או באמצעות הקישור המופיע בעמוד הראשי.
 • בהודעת הביטול יש לפרט את שם הלקוח, טלפון ליצירת קשר עם הלקוח, וכן פירוט רב ככל האפשר של פרטי העסקה.
 • יש לשים לב כי הוראות אלו נוגעות לביטול העסקה לרכישת השובר עצמו. את העסקה שהתשלום עבורה נעשה באמצעות השובר ניתן לבטל בהתאם להוראות הביטול של המלון ובכפוף להוראות כל דין.

אחריות ושיפוי

 • רוכש השובר ו/או האוחז בו מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות ולרבות בגין נזקים עקיפים, תוצאתיים ופגיעה בשם הטוב ובמוניטין, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות הדין על ידי רוכש השובר ו/או האוחז בו, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות הדין על ידי רוכש השובר ו/או האוחז בו. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי דין.
 • כל מחלוקת הנוגעת לרכישת השוברים, השימוש בהם, וכן כל עניין הנוגע להם, תידון בבית המשפט המוסמך כותב שבית המשפט יהיה בית משפט השלום בעכו או במקרה של בית משפט מחוזי, בית המשפט המוסמך יהיה בית המשפט המחוזי בחיפה.
תפריט